การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :ประกาศ ศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ RU ปี 2567 (รอบที่ 2).pdf
คู่มือ RU สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ_Final_Rev. 09.11.66 .pdf
ตัวอย่างหนังสือนำขอรับสนุบสนุนทุนโครงการ TCELS.docx
เอกสารแนบ-1-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-(Full-Proposal)_TCELS.docx
เอกสารแนบ 2 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัย กรณี มีหน่วยงานวิจัยร่วมหลายหน่วยงาน.docx
เอกสารแนบ 3 หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.docx
Message us