การบรรยาย “การใช้งานระบบ NRIIS ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. )”
วันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2566

การบรรยาย “การใช้งานระบบ NRIIS ในการยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. )”
 
วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.  ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี อาคาร วช.1 ชั้น 1 และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook NRIIS live
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กบข.)                                                                                                                                  โทรศัพท์ : 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612 , 065 349 9372 และ 065 349 9382

 
Message us