เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นความเป็นเลิศในงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
  2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  3. ส่งเสริมงานเผยแพร่ ผลงานวิจัย สู่สาธารณะ และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  4. ส่งเสริมงานบริการวิชาการและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แก่สังคมและชุมชน

แผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

เป้าประสงค์

  1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
  2. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีชุมชนที่มีความเข็มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับการบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

  1. ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความชำนาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์

  1. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

นโยบาย

1.ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

2.เผยแพร่ถึงความเป็นเลิศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะและจัดการผลงานงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปถ่ายทอด หรือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งในระดับสากล

ภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มี  ดร.สันติ  ไทยยืนวงษ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  มีอัตราบุคลากรในสังกัด จำนวนรวม 18 อัตรา ประกอบด้วย

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

รองผู้อำนวยการ จำนวน 3 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

Message us