มี.ค.
22

การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ออกประกา […]

By admin | ird . research unit
DETAIL

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด […]

By admin | ird
DETAIL

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 13

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน […]

By admin | ird
DETAIL
มี.ค.
04

การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการ […]

By admin | ird
DETAIL
ก.พ.
19
ก.พ.
10

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ […]

By admin | ird
DETAIL
ก.พ.
10
ก.พ.
03