ติดต่อเรา

งานสารบรรณ 02 441 6059
งานนโยบายและแผน/ประกันคุณภาพ 02 441 6000 ต่อ 2423,2421
งานบริหารงานวิจัย (งบประมาณวิจัยเงินรายได้ /ววน./NRIIS/วิจัยในมนุษย์/อื่น ๆ) 02 441 6000 ต่อ 2421,2425
งานบริหารงานวิจัย (เบิกจ่ายงบประมาณ) 02 441 6000 ต่อ 2424
งานส่งเสริมงานวิจัย (กองทุนสนับสนุนงานวิจัย/วารสาร/ผลลัพธ์งานวิจัย 02 441 6000 ต่อ 2425,2421
งานบริการวิชาการ 02 441 6000 ต่อ 2421,2423

สถาบันวิจัยและพัฒนา ird.r@rmutr.ac.th
ฝ่ายบริหารงานวิจัย ird.m@rmutr.ac.th
วิจัยในมนุษย์ irbrmutr@rmutr.ac.th

0812568595
Message us