job2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน       สถาบันวิจัยและพัฒนา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint) และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการจัดการระบบงานเอกสารและฐานข้อมูล
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ควบคุมดูแลการรับ ส่ง หนังสือราชการในหน่วยงาน ประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานเกี่ยวกับงานเอกสาร
 2. รับผิดชอบงานสารบรรณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบการทำจดหมายข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 4. รับผิดชอบการดำเนินการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
 5. งานเลขานุการผู้อำนวยการ รับผิดชอบการบันทึกตารางนัดหมาย ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 7. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ช่วงเช้า) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 1. สมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วิธีการคัดเลือก

      สัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบัติ

การประกาศคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ http://ird.rmutr.ac.th
 2. กำหนดการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้

ให้ผู้สมัครมารายงานตัว เวลา 08.45 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ http://ird.rmutr.ac.th โดยให้มารายงานตัวที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา 08.30 น.               

ติดต่อสอบถามข้อมูล

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตบงกช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

       เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

       ในวันและเวลาราชการ    โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2421   (คุณดวงใจ  เถื่อนถ้ำแก้ว)

Message us