การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 25

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาและผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ซึ่งได้รับมอบภารกิจทุนวิจัย คปก. จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงเห็นควรให้การสนับสนุนทุนวิจัย คปก. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และนักวิจัยระดับปริญญาเอกคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากลและทันความต้องการของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 วัตถุประสงค์

               1.เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล

               2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล

               3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ

               4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ช่วงเวลารับข้อเสนอ

             29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. (สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาผู้เสนอขอรับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม (กอ.) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
                                          โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 -9 ต่อ 423, 424, 486 และ 06 5950 9841 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rgj25@nrct.go.th
                                          ผู้รับผิดชอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) (นางสาวภรรทรทร ภูรีศรี/นางสาวขนิษฐา ฤกษ์อรุณ

Message us