การรับข้อเสนอโครงการด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศ ศลช. เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ RU ปี 2567 (รอบที่ 1)_21.11.66_signed.pdf
คู่มือ RU สำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ_Final_Rev. 09.11.66 (1).pdf
ตัวอย่างหนังสือนำขอรับสนุบสนุนทุนโครงการ TCELS.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)_Final_Rev. 09.11.66.docx
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการทำงานวิจัย กรณี มีหน่วยงานวิจัยร่วมหลายหน่วยงาน.docx
หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.docx
Message us