การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ
(รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เปิด
รับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2567

วัตถุประสงค์ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับ TRL 7-9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

  • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

  • ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่สำคัญ

การยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home  

  2. ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIISเว็บไซต์ http://nriis.go.th/ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด และแนบทั้งไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS ด้วย

กำหนดการที่สำคัญ

  1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566– 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.)

  2. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือน ตุลาคม 2566 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIIS และส่ง E-mail แจ้งหัวหน้าโครงการรับทราบต่อไป

หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม:  https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3556?lang=th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
TCELS การประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ปี 2567 (รอบ 1).pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2567 (รอบที่ 1).docx
คู่มือการสนับสนุนโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ-สำหรับผู้ขอรับทุน.pdf
Message us