การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ 
(รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567

 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

 • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

 แผนงานที่เปิดรับ

แผนงานย่อยรายประเด็น

 

F2 (S1P1)

 พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง

 • การยกระดับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้าน OECD GLP หรือ GMP

 • การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ ATMPs

 • การต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ATMPs และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัคซีนสำหรับการรักษา

 

N1(S1P1)

การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

 • การสนับสนุนการพัฒนาบริการโภชนพันธุศาสตร์ที่มีมาตรฐานรับรองแปลผลได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

 • พัฒนางานบริการหรือนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบนิเวศ ด้านโภชนพันธุศาสตร์และสุขภาวะ

 • สนับสนุนการพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำและการบริการด้านโภชนพันธุศาสตร์

 

N2 (S1P1)

การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

 • ผลิตผลิตภัณฑ์ยา/modified drugs หรือยาที่พัฒนาจากสมุนไพรในระดับคลินิกเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

การยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home

 2. ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIISเว็บไซต์ http://nriis.go.th/ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด และแนบทั้งไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS ด้วย


กำหนดการที่สำคัญ

 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 17.00 น.)

 2. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือน ธันวาคม 2566 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIIS

          หมายเหตุ ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

(Download เอกสาร)

 1. ประกาศการรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 (PDF file)

 2. คู่มือการสนับสนุนโครงการฯ สำหรับผู้ขอรับทุน (PDF file)

 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 2567 (word file)

 4. หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (word file)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2567 (รอบที่ 2).docx
คู่มือการสนับสนุนโครงการด้านการแพทย์และ.pdf
TCELS การประกาศรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์ ปี 2567 รอบ 2 V4 Final ลงนาม.pdf
หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล.docx
Message us