การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-257

 • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

 • ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานที่สำคัญ

การยื่นข้อเสนอโครงการ

 • ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home

 • การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf  พร้อมหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@tcels.or.th 

 • กำหนดการที่สำคัญ

    1.เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 
    2.การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ เดือน เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดย ศลช. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามาก่อน โดยตรงตามขอบเขตการสนับสนุน และระดับ TRL ที่กำหนด ทั้งนี้ หากได้สนับสนุนโครงการครบตามวงเงินปีงบประมาณ 2566 แล้ว ศลช.จะสนับสนุนโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือก ในปีงบประมาณ  2567 ต่อไป
    3.ประกาศผลการคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนด โดย ศลช. จะประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ ศลช.  https://www.tcels.or.th/Home และจัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และส่ง E-mail แจ้งหัวหน้าโครงการรับทราบต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม:  https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3509?lang=th

Message us