ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ
Belmont forum Collaborative Research Actions (CRAs)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมกลไกความร่วมมือBelmont Forum Collaborative Research Actions (CRAs) ภายใต้เครือข่าย Belmont Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary) เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยมีกิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยระหว่างประเทศผ่านกลไก CRAs โดยในปีงบประมาณ 2567 วช. ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นเรื่อง “ภูมิอากาศและมรดกทางวัฒนธรรม (Climate & Cultural Heritage)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศในการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อมรดกทางวัฒนธรรมและโอกาสในการลดผลกระทบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ และความชำนาญระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4(S4)     การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐาน การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน 23 (P23)      ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

แผนงานย่อย (N48)     พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

กลุ่มเรื่อง  ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือ Belmont Forum Collaborative Research Actions (CRAs)

 

ประเด็นมุ่งเน้น

 การวิจัยที่มุ่งเน้นในประเด็นเรื่องภูมิอากาศและมรดกทางวัฒนธรรม (Climate & Cultural Heritage) อย่างน้อย 1 หัวข้อ จากทั้งหมด 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

(1)   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อมรดกทางวัฒนธรรม (The Impact of Climate Change on Cultural Heritage)

(2)    มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะแหล่งทรัพยากรสำหรับการปรับตัวและการรับมือต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Cultural Heritage as Resource for Climate Mitigation and Adaptation)

(3)   วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสำหรับมรดกทางวัฒนธรรม (Sustainable Solution for Cultural Heritage)

 

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

            (1)    เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ – 9 กันยายน 2566 เวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย  ผ่านระบบ BFGO ที่เว็บไซต์ https://www.bfgo.org

            (2)   หลังประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนจาก Belmont forum ประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2566 ขอให้ทีมนักวิจัย
ส่งข้อเสนอการวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายใน 20 วัน หลังจากประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน

Message us