ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนรุ่นเยาว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26
2. ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

– นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.
– นักศึกษาผู้เสนอขอรับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1-1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26.pdf
1-2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-พัฒนาบุคลากร.docx
1-3 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย.docx
1-4 แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน.docx
1-5 แบบรับรอง อาจารย์ที่ปรึกษาต่างชาติ.docx
1-6 แบบรับรอง อาจารย์ที่ปรึกษาไทย.docx
2-1 ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
2-2 แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา.docx
2-3 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย.docx
2-4 รับรองศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา.docx
2-5 หนังสือแสดงการรับทุนอื่น.docx
3-หนังสือประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
Message us