ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ประเด็นวิจัยประจำปี 2567 ได้แก่

1. Go Global – ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐในระบบโลก

2. Design the Impossibilities – มนุษยศาสตร์ของการออกแบบและการวิพากษ์ปัญหาสังคม

3. Think Historically– ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ

4. Live the Diversity– สังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในการดำรงชีวิต

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001-ประกาศรับข้อเสนอ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
002-หนังสือแจ้งรับสมัครทุน.pdf
003-Poster.jpg
004-MA 1 ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา.docx
005-MA2 ข้อมูลของนักศึกษา.docx
006-ตัวอย่างเขียนบทคัดย่อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์.docx
007-แนวทางเขียนบทสังเคราะห์.docx
008-สรุปรายการเอกสารสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.docx
Message us