ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567

 
Message us