ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2566 โดย อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม   พร้อมด้วยคณะกรรมการภายนอก  ได้แก่   ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    คณะกรรมการภายใน   ได้แก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  และ  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมหัสดิน  ชั้น  3  อาคารสำนักงานอธิการบดี

Message us