วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้เริ่มดำเนินการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (FY2005) เป็นต้นมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)     การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน 23 (P23)      ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

(1) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 – 5 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. 

(2) นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.

(3) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.

ทีมนักวิจัยญี่ปุ่นยื่นข้อเสนอโครงการไปยัง JSPS รายละเอียดทางเว็บไซต์ https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html

สอบถามรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 204
อีเมล kanruethai.r@nrct.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
2. ขอบเขตการการสนับสนุนทุน NRCT-JSPS ปี 67.pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย.docx

 

Message us