วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) สาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ ซึ่งผลการวิจัยสามารถตอบโจทย์นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล แก้ไขปัญหาชาติ และสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางพลังงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในระดับอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4)     การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน 23 (P23)      ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

กลุ่มเรื่อง : ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

 กรอบการวิจัยและนวัตกรรม

  • การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency)

ประเด็นมุ่งเน้น

  • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านและอาคาร (ลำดับสำคัญในปี 2567)

– มุ่งสู่ Smart Building/ Smart Home โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น AI, IoT, Big Data, Data Analytics, Digital Twin ฯลฯ มาพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในบ้านและอาคาร นวัตกรรมการออกแบบบ้านและอาคารอนุรักษ์พลังงานที่มีระบบควบคุม และจัดการการใช้พลังงานอัจฉริยะและปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

  • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

– มุ่งสู่ Smart Factory โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Automation, Robotic, Big Data, Data Analytics ฯลฯ มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรม

– การพัฒนาระบบจัดการ เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) มาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม

       1. วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

       2. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

       3. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.

       4. การประกาศผลการพิจารณา ภายในเดือนธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ67.pdf
3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย.docx
2 ขอบเขต_ประกาศทุนวิจัยร่วม เกาหลี KETEP 2567 (ฉบับปรับปรุง ก.ย.66).pdf
Message us