วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการทำการวิจัย 20-30 วัน และผู้รับทุนต้องอยู่ทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลีให้ครบกำหนดเวลา โดยมีหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาทำวิจัย คือ นับตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทยเป็นวันที่ 1 และนับไปจนกระทั่งสิ้นสุดวันเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาทำวิจัย โดยหมายรวมวันเสาร์และอาทิตย์เข้าไปด้วย และเป็นการนับเฉพาะระยะเวลาที่ทำวิจัยเท่านั้น

ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน

(1) เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จำนวนไม่เกิน 3 ทุน 

(2) เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต

(3) เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งสังกัดหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อนักวิจัยร่วมชาวเกาหลีด้วยตนเองก่อนยื่นใบสมัคร

(4) ฝ่ายไทย วช. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนวิจัยแก่นักวิจัยไทย

(5) ฝ่ายเกาหลี NRF เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนวิจัยแก่นักวิจัยเกาหลี

(6) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการรับทุน

          กรณีนักวิจัยไทย :   วช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป–กลับ กรุงเทพฯ-สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ กรณีนักวิจัยไทยเดินทางไปประเทศเกาหลี นักวิจัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันภัยคุ้มครองการเดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเอง และ NRF จะสนับสนุน   ค่ายังชีพและค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศเกาหลี จำนวน 350,000 วอน/วัน

          กรณีนักวิจัยเกาหลี:  NRF จะสนับสนุนค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ เกาหลี-กรุงเทพฯ และ วช. จะสนับสนุนค่ายังชีพในประเทศไทยของนักวิจัยเกาหลีผ่านนักวิจัยไทย จำนวน 8,800 บาท/วัน (ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

(7) นักวิจัยไทยจะเริ่มดำเนินโครงการโดยการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีในช่วงระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2567 (สามารถเลือกช่วงเวลาเดินทางได้ไม่เกิน 20-30 วัน)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับ.pdf
2. ขอบเขตการการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรNRF.pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย.doc
4. แบบฟอร์มใบสมัคร Application Form (ภาษาอังกฤษ).doc
5. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา.docx

 

Message us