วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2567 (ด้านสังคมและความมั่นคง)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน 
P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงานย่อย N18 (S2P12) พัฒนาสังคมคุณธรรม
แผนงานย่อยรายประเด็น : พัฒนาสังคมคุณธรรม

  • กลุ่มเรื่อง พัฒนาสังคมคุณธรรม

แผนงานย่อย N19 (S2P12) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
แผนงานย่อยรายประเด็น : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

  • กลุ่มเรื่อง เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

แผนงาน P14 (S12) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แผนงานย่อย N23 (S2P14) สังคมไทยไร้ความรุนแรงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   
แผนงานย่อยรายประเด็น : สังคมไทยไร้ความรุนแรง

  • กลุ่มเรื่อง สังคมไทยไร้ความรุนแรง

แผนงานย่อย N24 (S2P14) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิภาพสาธารณะ
แผนงานย่อยรายประเด็น : ความปลอดภัยทางถนน

  • กลุ่มเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

แผนงาน P17 (S2)พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็น          ทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
แผนงานย่อยN33 (S2P12) วิจัยพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
แผนงานย่อยรายประเด็น : วิจัยพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

  • กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

แผนงานย่อย N35 (S2P12) วิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม
แผนงานย่อยรายประเด็น : วิจัยและต่อยอดงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

  • กลุ่มเรื่อง วิจัยและต่อยอดงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกรที่มีทักษะสูงให้มี จำนวนมากขึ้น

แผนงานย่อย F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง            ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แผนงานย่อยรายประเด็น : การศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • กลุ่มเรื่อง การศึกษาในศตวรรษที่ 21

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 – 18 สิงหาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น.

  •  นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.
  •  หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

การประกาศผลการพิจารณา

          วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และhttps://nriis.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2567.pdf
2.ขอบเขตการวิจัย-ด้านสังคมและความมั่งคง.pdf
Message us