วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลวช. – บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) (รอบที่ 2)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)” เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ช่วงเวลารับข้อเสนอ      ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ          ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ข้อมูลด้านทุนวิจัย  โทร. 089-740-6006 หรือทางอีเมล panee.n@nrctrobot.com

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS  กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับข้อเสนอ NT รอบที่ 2.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ.docx
256508291956055784853.xlsx
Message us