แจ้งเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
ด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ในการนี้ศูนย์ความเป็นเลิศฯขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1) เป็นภายในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) ผ่านทางเว็บไซต์ ศลช. ต่อไป          

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tcels.or.th 

Message us