โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2567

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2567

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นการสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อการพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม  

เป้าหมาย 

  1. พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในภาคอุตสาหกรรมให้มีจำนวนมากขึ้นผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา
  2. สร้างผลงานจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม 
  3. สร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนานักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยเชิง
    อุตสาหกรรม
     

ผลผลิต  

  1. นักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เกิดจากการร่วมสร้างหรือพัฒนากับภาคอุตสาหกรรมและทำวิจัยในหัวข้อที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม  
  2. ผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการใหม่/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่ใช้ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตหรือบริการของภาคอุตสาหกรรม   
  3. ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่เกิดจากโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ช่วงเวลารับข้อเสนอ 
 ผู้ขอเสนอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 1– 28 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.
 โดยหน่วยงานยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ.2567.docx
1. แบบฟอร์มข้อเสนอ พวอ.2567.pdf
2. สรุปข้อเสนอโครงการ.docx
2. สรุปข้อเสนอโครงการ.pdf
3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ พวอ.2567.docx
3. การยืนยันความร่วมมือของผู้ประกอบการ พวอ.2567.pdf
4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2567.docx
4. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 2567.pdf
5. แบบฟอร์มที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ พวอ.2567.docx
ประกาศฯเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ พวอ. ป.โท ป.เอก ปี 2567.pdf
Message us