โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2566

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณเพื่อการพัฒนาเพื่อสร้างนักวิจัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและในภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

      1. พัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในภาคอุตสาหกรรมให้มีจำนวนมากขึ้นผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา
      2. สร้างผลงานจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
      3. สร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนานักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยเชิงอุตสาหกรรม

ช่วงเวลารับข้อเสนอ
      ผู้ขอเสนอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ  NRIIS  ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 มิถุนายน 2566   เวลา 16.30 น.  โดยหน่วยงานยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.

สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

      ฝ่ายอุตสาหกรรม กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
      โทรศัพท์ 02-5791370 – 9  ต่อ 405 และ 081-422-2121ฃ
      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ darinporn.j@nrct.go.th
      ผู้รับผิดชอบทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
            นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
            นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

Message us