ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 02 441 6059 อีเมล bawornkit.nek@rmutr.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ ตันสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย
อีเมล jukkrawut.tun@rmutr.ac.th

อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย
อีเมล chularat.iam@rmutr.ac.th

อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ พุกดำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
อีเมล jirasak.puk@rmutr.ac.th

งานบริหารทั่วไป

anotai2
duangjai2
525484

นางสาวอรปภา ปิ่นบ้านกวย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2423
อีเมล ornpapha.pin@rmutr.ac.th

 

นางสาวดวงใจ เถื่อนถ้ำแก้ว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2421
อีเมล duangjai.thu@rmutr.ac.th

นางสาวสุทธินี รักดี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2421
อีเมล suttinee.rukl@rmutr.ac.th

งานบริหารงานวิจัย

งานส่งเสริมงานวิจัย

งานบริการวิชาการ

vararat2
padcharee2
supitsamas2

นางสาววรารัตน์ วัฒนชโนบล
ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ (หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2421
อีเมล wararat.wat@rmutr.ac.th

นางสาวพัชรี สุขสมัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ (หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 02 441 6060
อีเมล patcharee.s@rmutr.ac.th

นางสาวสุภิชมาศ ประทุมเมศร์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้างาน)
โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2421
อีเมล supitchamas.p@rmutr.ac.th

vararak2
somkamon2
souwanee

นางสาววรารักษ์ หะรังศรี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2424
อีเมล vararak.h@rmutr.ac.th

นางสาวสมกมล ภัทรกิจโสภณ
ตำแหน่งนักวิจัย

โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2421
อีเมล somkamon.pat@rmutr.ac.th

นางสาวพัชร์ลิตา อริยะเสรีธรรม
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02 441 6060
อีเมล sawwanee.lai@rmutr.ac.th

yanisa2
sumittra2

นางสาวณัญศิกาญจน์ รุ่งเรืองพรรณ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02 441 6060
อีเมล nansikan.run@rmutr.ac.th

นางสาวสุมิตรา เอื่ยมมี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02 441 6060
อีเมล sumittra.iam@rmutr.ac.th

568718

นางสาวศุภิศรา พิมพา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ 02 441 6060
อีเมล Supissara.pim@rmutr.ac.th

 

Message us