กิจกรรมการนำเสนอผลลัพธ์และผลผลิตจากโครงการวิจัย

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 อาจารย์ ดร. สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน หัวหน้าโครงการวิจัย เข้าร่วม กิจกรรมการนำเสนอผลลัพธ์และผลผลิตจากโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาช่องทางสื่อสารข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบนโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม แควอ้อม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งในกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบ ท่านอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรับมอบผลลัพธ์งานวิจัย #rmutrird2022

Message us