ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ววน. 2567

กำหนดการสำคัญ

  • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ มิถุนายน  2565
  • หัวหน้าโครงการส่งข้อเสนอผ่าน Google Form  ตั้งแต่  1 – 30 มิถุนายน 2565
  • ปิดรับเอกสารข้อเสนอโครงการจากต้นสังกัด  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
  • นักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการเข้าระบบ NRIIS รอประกาศจาก สกสว.

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกำหนดการของแหล่งทุน

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
1. หัวหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มโครงการวิจัยองค์ความรู้ หรือ แบบฟอร์มโครงการวิจัยนวัตกรรม
2. หัวหน้าโครงการจัดทำแบบรายงานผลงานวิชาการ กรณีประเภทนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารแนบที่ 3 แบบรายงานผลงานวิชาการ)
3. หัวหน้าโครงการจัดทำงบประมาณตามรูปแบบตารางแตกตัวคูณ กรณีชุดโครงการจัดทำในภาพรวม 1 ชุด ที่แสดงให้เห็นได้ว่าแต่ละรายการเป็นของโครงการย่อยใด (เอกสารแนบที่ 6 ตารางแตกตัวคูณงบประมาณ)
4. หัวหน้าโครงการจัดทำแบบรับรองคุณสมบัติประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ยกเว้น หัวหน้าโครงการวิจัยที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก) (เอกสารแนบที่ 7 แบบ สวพ. 15)
5. หัวหน้าโครงการส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ประเภท word และ pdf. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ทาง https://forms.gle/vC7SaqAUVLXDkUj8A
6. หัวหน้าโครงการส่งเอกสารในข้อ 1 – 4 ให้ต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด
7. หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารในข้อ 1 – 4 และสรุปจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามใบปะหน้า ที่สวพ. กำหนด ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำเข้าข้อมูลใน Google Form ไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
9. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

เอกสารหัวหน้าโครงการวิจัย

แบบฟอร์มนำส่งจากคณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 2441 6059 ต่อ 2425 หรือโทรศัพท์ 0 6 4987 9645 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ird.m@rmutr.ac.th 

(ผู้ประสานงาน นางสาวญานิศา โพธิ์ไพชยนต์)

Message us