แบบฟอร์ม

RF-10-2566-แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์.doc (82 downloads )

RF 01(01)-2565 ตัวอย่างหนังสือขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (บุคลากรภายใน)
RF 01(02)-2565 ตัวอย่างหนังสือขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ภายนอก)
RF02-2566 V.3 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Submission Form for Ethical Review) update 12/06/2024
RF03-2566V.1 ตัวอย่าง โครงร่างการวิจัยภาษาไทย
RF 04(01)-2566 V.2 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และ/หรือผู้ปกครองของเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี update 12/06/2024
RF 04(02)-2566 V.2 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี update 12/06/2024

คำแนะนำการเขียนเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับเด็กอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี

RF 04(03)-2566 V.2 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุระหว่าง 13-17 ปี update 12/06/2024 

คำแนะนำการเขียนเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับอายุ 18 ปี ขึ้นไป

RF 04(04)-2566 V.2 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับอายุ 18 ปี ขึ้นไป update 12/06/2024
RF 04(05)-2565 ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม
RF 05(01)-2565 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 7-12 ปี
RF 05(02)-2565 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอายุ 13 -17 ปี
RF 05(03)-2565 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอายุ 18 ปี ขึ้นไป
RF 05(04)-2565 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับการวิจัยด้านพันธุกรรม
RF 06-2565 แบบประวัติผู้วิจัย(ผู้ร่วมวิจัย/ที่ปรึกษา)
RF 07-2565 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
RF 08-2565 แบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัยหลังจากได้รับการรับรอง (Protocol Amendment)
RF 09-2565 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

RF 10-2566 RF-10-2566-แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์.doc (82 downloads )

RF 11-2566 -แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย.docx (55 downloads )

RF 12(01)-2566 -หนังสือรายงานความก้าวหน้าและแจ้งต่ออายุบุคลากรภายใน.docx (67 downloads )

RF 12(02)-2566 -หนังสือรายงานความก้าวหน้าและแจ้งต่ออายุบุคลากรภายนอก.docx (60 downloads )

RF 13 -แบบรายงานผลการดำเนินการวิจัยประจำปี-การขอต่ออายุเอกสารรับรอง.docx (58 downloads )

Message us