รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ที่ 1 ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,000 บาท (สัญญาจ้าง 12 เดือน)

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หากพบว่า ในช่วงทดลองปฏิบัติงานปรากฏ การขาด ลา มาสาย บ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุจำเป็น หรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์การจ้างงานต่อในเดือนถัดไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง/ ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ การจัดการระบบสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
4. มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม WordPress / Adobe Photoshop/ Adobe Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และงานพัฒนาเว็บไซต์ได้
6. รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
7. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
8. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
9. มีความรับผิดชอบสูง สามารถอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานได้อย่างเต็มที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ออกแบบ สร้าง พัฒนา และดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. สร้าง ออกแบบ และจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานลงในสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และจดหมายข่าวของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วนของเอกสารในระบบสารสนเทศที่หน่วยงานรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง ที่ 2 ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,000 บาท (สัญญาจ้าง 12 เดือน)

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
ทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หากพบว่า ในช่วงทดลองปฏิบัติงานปรากฏ การขาด ลา มาสาย บ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุจำเป็น หรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์การจ้างงานต่อในเดือนถัดไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง/ ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการจัดการระบบงานเอกสารและฐานข้อมูล
5. หากมีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
7. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
8. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
9. มีความรับผิดชอบสูง สามารถอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานได้อย่างเต็มที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการโครงการวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามแผนและสัญญารับทุนที่กำหนด
2. ประสานงานนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือข่าย ในการดำเนินโครงการวิจัย การเข้าร่วมกิจกรรม การติดตามประเมินผล การส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย
3. จัดกิจกรรม/โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้า/กิจกรรมหนุนเสริมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย
4. รวบรวม ติดตาม และสรุปผลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของแต่ละโครงการ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไป
5. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบประมาณโครงการวิจัย ให้ถูกต้องตามระเบียบ คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม
6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการรายงานผล
7. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. สมัครผ่านทางออนไลน์โดย โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ลิงค์ https://ird.rmutr.ac.th/ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านทาง Email : ird.r@rmutr.ac.th
2. หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๔ อาคารสัตตบงกช (ตึกประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
(ในวันเวลาราชการเท่านั้น) ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2441-6000 ต่อ 2421 – 2425
3. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๔ อาคารสัตตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือที่เว็บไซต์ https://ird.rmutr.ac.th/

วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์โดยนำเสนอข้อมูลส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ ในรูปแบบ Power point ที่จัดทำด้วยตนเอง (ประมาณ ๕ นาที) และทดสอบปฏิบัติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Message us