ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง         ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 2 อัตรา

ปฏิบัติงานที่     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อัตราค่าจ้าง     เดือนละ 16,000 บาท (สัญญาจ้าง 12 เดือน)

 เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

          ทดลองปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หากพบว่า ในช่วงทดลองปฏิบัติงานปรากฏ การขาด ลา มาสาย บ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุจำเป็น หรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้  สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์การจ้างงานต่อในเดือนถัดไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เพศหญิง/ ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ และการจัดการระบบงานเอกสารและฐานข้อมูล
 5. หากมีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. หากมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม WordPress / Adobe Photoshop/ Adobe Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษรักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
 7. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 8. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 9. มีความรับผิดชอบสูง สามารถอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงานได้อย่างเต็มที่

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ออกแบบ วางแผน และบริหารจัดการโครงการวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตามแผนและสัญญารับทุนที่กำหนด
 2. ประสานงานนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือข่าย ในการดำเนินโครงการวิจัย การเข้าร่วมกิจกรรม การติดตามประเมินผล การส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย
 3. จัดกิจกรรม/โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้า/กิจกรรมหนุนเสริมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย
 4. รวบรวม ติดตาม และสรุปผลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยของแต่ละโครงการ เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไป
 5. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบประมาณโครงการวิจัย ให้ถูกต้องตามระเบียบ คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม
 6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการรายงานผล
 7. สร้าง ออกแบบ และจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานลงในสื่อต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และจดหมายข่าวของหน่วยงาน
 8. ตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วนของเอกสารในระบบสารสนเทศที่หน่วยงานรับผิดชอบ
 9. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ  สำหรับตำแหน่ง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 7. จัดทำ Resume (ประวัติโดยย่อ) และ Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) เพื่อประกอบการพิจารณา

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 1. สมัครผ่านทางออนไลน์ โดย โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ลิงค์  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร  และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานผ่านทาง Email :  ird.r@rmutr.ac.th 
 2. หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช (ตึกประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   เลขที่ 96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)  ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2441-6000 ต่อ 2423 (คุณอรปภา  ปิ่นบ้านกวย)  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 30  พฤศจิกายน 2566 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และที่เว็บไซต์ https://ird.rmutr.ac.th/    

วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์โดยนำเสนอข้อมูลส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ ในรูปแบบ Power point ที่จัดทำด้วยตนเอง (ประมาณ 5 นาที) และทดสอบปฏิบัติ

Message us