ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศ (PMAT)กับ 7 สถาบันการศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 (The 2nd HRM NRST National Conference 2022) และการนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pkruconf.pkru.ac.th/

Message us