กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุม ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565  ปิดรับเอกสารประกอบการประชุมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เอกสารครบถ้วน พร้อมลงนาม และระบุวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน)

สอบถามรายละเอียด 02 441 6060 (พัชรี สุขสมัย หรือ LINE_ID : porporla)

ประกาศ ระเบียบ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม สวพ.11.1แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

แบบฟอร์ม สวพ.11.2 แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   

Message us