ประกาศ ระเบียบ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม สวพ.11.1แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

แบบฟอร์ม สวพ.11.2 แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   

Message us