โครงการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย EP1

กิจกรรมที่ 1 ภาพรวมในการบริหารโครงการและการกำหนดโจทย์วิจัย

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565(รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings)

1. หลักการและเหตุผล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่ จากการปฎิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเสริมสร้างให้หน่วยงานมีระบบ และบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สามารถติดตามผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่ ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารโครงการวิจัย ผู้บริหารงานวิจัยทุกระดับ มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสามารถออกแบบชุดโครงการให้สร้างนวัตกรรมได้ตามความคาดหวัง ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนาเป็นนักวิจัยมืออาชีพได้ต่อไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานใน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ภาพรวมในการบริหารโครงการและการกำหนดโจทย์วิจัย จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความจำเป็นในการจัดการที่ดีต่อการบริหารโครงการวิจัย และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการวิจัยเพื่อยกระดับการจัดการงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ข้อเรียนรู้ ข้อจำกัด และข้อพึงระวัง ในการบริหารชุดโครงการ ลักษณะการขึ้นโจทย์วิจัยมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบสูง เพื่อยกระดับการจัดการงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย และกิจกรรมที่ 3 การ Pitching & Coaching

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในหน่วยงาน และภาพรวมในการบริหารโครงการวิจัย ข้อเรียนรู้ ข้อจำกัด และข้อพึงระวัง ในการบริหารชุดโครงการ ลักษณะการขึ้นโจทย์วิจัยมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบสูง เพื่อยกระดับการจัดการงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริหรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 02 441 6000 ต่อ 2421 หรือ2425
อีเมล ird.m@rmutr.ac.th

Message us