โครงการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย EP2

กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แผนงานวิจัย/ ข้อเสนอโครงการวิจัย

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ดาวน์โหลด โครงการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัย EP2

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม concept proposal

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ 2 รายชื่อแหล่งทุนภายนอก

Message us