กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม

กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการ

มิถุนายน 2566

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการผ่าน Google Form

1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2566

ปิดรับเอกสารข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด

4 สิงหาคม 2566

นักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการเข้าระบบ NRIIS

รอการประกาศจาก สกสว.

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกำหนดการของแหล่งทุน

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

สามารถดาวน์โหลดการรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2568 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ird.rmutr.ac.th/budget-ff2568/

  1. หัวหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยต้องมีการระบุระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL) หรือระดับความพร้อมทางสังคม (SRL) เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น (เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ)
  2. หัวหน้าโครงการจัดทำงบประมาณตามรูปแบบตารางแตกตัวคูณ กรณีชุดโครงการจัดทำในภาพรวม 1 ชุด ที่แสดงให้เห็นได้ว่าแต่ละรายการเป็นของโครงการย่อยใด (เอกสารแนบที่ 5 ตารางแตกตัวคูณงบประมาณ)
  3. หัวหน้าโครงการจัดทำแบบรับรองคุณสมบัติประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ยกเว้น หัวหน้าโครงการวิจัยที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก) (เอกสารแนบที่ 6 แบบ สวพ. 15)
  4. หัวหน้าโครงการส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ประเภท word และ pdf. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทาง https://forms.gle/JkePvMvknAgZdyHf9
  5. หัวหน้าโครงการส่งเอกสารในข้อ 1 – 3 ให้ต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด
  6. หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารในข้อ 1 – 3 และสรุปจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566
  7. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำเข้าข้อมูลใน Google Form ไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
  8. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด
 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อติดตามประสานงาน

Message us