เอกสารโครงการฝึกอบรม

Rmutr Research Mini Expo 2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ไฟล์-นำเสนอ-หน่วยงาน-วช.-เทคนิคการเขียนข้อเ.pdf (0 downloads )

ไฟล์-นำเสนอ-หน่วยงาน-บพข.-เทคนิคการเขียนข้อ.pdf (0 downloads )

ไฟล์-นำเสนอ-หน่วยงาน-บพค.-แนวทางการสนับสนุน.pdf (0 downloads )

โครงการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เรื่อง หลักพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2
เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting)

Message us