การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) และ ผศ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน (รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Message us