การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) เป็นประธาน

AdminIT

18 พ.ย. 2021
Message us