ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

หมายเหตุ การจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 6 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ

ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุน มีดังนี้

1.1 เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยและได้รับการบรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุน และไม่เป็นผู้ถูกกล่าวหา หรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือรอการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

1.2 ต้องมีหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ให้ผู้ขอรับเงินอุดหนุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ และควรมีกำหนดการนำเสนอผลงานที่แน่นอน

1.3 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยที่สมทบงบประมาณวิจัยเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย หรือ เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเป็นอย่างดี

1.4 ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเองเท่านั้น

1.5 ไม่เป็นผู้ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนอื่น ๆ

2. หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน มีดังนี้

2.1 ให้การสนับสนุนคนละไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ

2.2 เมื่อได้รับการสนับสนุนแล้ว กรณีต้องการขอรับการสนับสนุนในครั้งต่อไป ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปนำเสนอมาปรับปรุงพัฒนา แล้วนำไปเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) สำหรับสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปนำเสนอมาปรับปรุงพัฒนา แล้วนำไปเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับ

2.3 เมื่อได้รับการสนับสนุนแล้ว กรณีต้องการขอรับการสนับสนุนในครั้งต่อไป แต่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ (2.2) ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องมีผลงานอื่นที่นำไปเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI) และฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR)

ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น มหาวิทยาลัย
จะพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ ตามความจำเป็น

3. การจัดทำเอกสารการขอรับการสนับสนุน

                   บุคลากรที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ให้ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ พร้อมเอกสารต่อไปนี้

3.1 คำขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงาน

3.2 หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัดที่ระบุชื่อผลงาน และรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ที่ชัดเจน

3.3 บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ที่จะนำเสนอผลงาน โดยมีการระบุสาขาวิชา ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้เขียน และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในบทความนั้นด้วย

3.4 รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

3.5 หนังสือยืนยันจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน ยินยอมให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ไปนำเสนอผลงาน

3.6 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563

Message us