ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารปริทัศน์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วารสารสุทธิปริทัศน์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

  • ปรับอัตราค่าธรรเนียมการตีพิมพ์ จากเดิม 4,500 บาท เป็น 5,000 บาท
  • จำนวนผู้ประเมินบทความ จากเดิม 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
  • ปรับปรุงกองบรรณาธิการวารสาร
  • ปรับปรุงจริยธรรมการตีพิมพ์วารสาร
  • ปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวารสาร ดังนี้

Main subject category: สังคมศาสตร์ (Social Sciences)

Subject Areas:
1) Business, Management and Accounting
2) Economics, Econometrics and Finance

Sub-Subject Areas:
1. General Business, Management and Accounting
2. Management of Technology and Innovation
3. Strategy and Management
4. Organizational Behavior and Human Resource Management
5. General Economics, Econometrics and Finance and Accounting

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/index

มีผลตั้งแต่ฉบับแรกปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ ฝวจ.0501(1)/0101 ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

อ้างอิง: https://tci-thailand.org/?p=7590

Message us