โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องคำหมอกหลวง อาคาร E-Park, M-Square 

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. วุฒิการศึกษา                    ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2. อายุ                                 ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
3. สัญชาติ                            ไทย
4.ประสบการณ์การทำงาน      ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย    มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ทุนภายนอก หมายถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัด)
6. คุณสมบัติเฉพาะด้าน         
     6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า  
     6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า     
     6.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี
7. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก
8. ต้องมีผลรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
9. มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วม ภายใน 48 ชั่วโมง

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 รับเพียง 70 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนที่ Link ลงทะเบียน

ดาวน์โหลด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Message us