การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันที่ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ตรวจประกันคุณภาพภายใน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) เป็นประธานกล่าวตอนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ผศ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย) ผศ.ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน (รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย) และเจ้าหน้าที่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

 • รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.บำเพ็ญ ไมตรีโสภณ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
 • ผศ.สมควร สนองอุทัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ กรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  รวมถึงผู้แทนจากคณบดี/ รองคณบดี ผู้อำนวยการ

คณบดี/ รองคณบดี ผู้อำนวยการ

 • ผศ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒนา รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
 • นายไชยยันต์ ทองสองยอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจัย คณะบริหารธุรกิจ
 • ดร.บวร เครือรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ
 • ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  อาจารย์/นักวิจัย
 • ผศ.ดร.รังสรรค์ ธนจิราวัฒน์ หัวหน้างานวิจัย คณะศิลปศาสตร์
 • ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ หัวหน้างานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง หัวหน้างานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
 • ดร.พรพิมล ศักดา หัวหน้างานวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  บุคลากรสายสนับสนุน
 • นางสาวชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • นายวิทยา สุริยวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • นางสาวสวัสดิ์ ชมภูจักร์ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
 • นายจีรัษติธร มุกดาเพชร นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • นางสาวหฤทัย สมศักดิ์ หัวหน้าสวนงานศูนย์วิจัยฯ วทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  นักศึกษา
 • นางสาววริศรา วณิชวัฒนานันท์ นักศึกษาสาขาภาษาจีน
 • นางสาวนรีพร ปั้นแจ้งอรุณ นายกสโมสรนักศึกษา (วิศวกรรมวัดคุม)
 • นายทศพล ลัควัฒนะ นักศึกษาสาขาภาษาองกฤษธุรกิจ
 • นางสาวศิริเพ็ญ รถทอง นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการทำของหน่วยงานในระหว่างปีการศึกษา 2563 ที่่ผ่านมา

Message us