ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

  

1. หลักการและกรอบแนวคิดการดำเนินงาน

          กรอบแนวคิดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้

1.1 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยในแต่ละคณะและหน่วยงาน แบ่งสัดส่วน
จากจำนวนอาจารย์ หรือนักวิจัยของแต่ละคณะและหน่วยงาน (อ้างอิงจากจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำตามรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563)

1.2 ให้การสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่

1.2.1 ทุนวิจัยประเภททั่วไป ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.2.2 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ คิดเป็น
ร้อยละ 19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงาน สำหรับทุนวิจัยประเภททั่วไปและนักวิจัยรุ่นใหม่จัดสรรวงเงินงบประมาณตามประเด็นกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยดังนี้

กรอบวิจัยด้านพลังงาน…

– กรอบวิจัยด้าน พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

– กรอบวิจัยด้าน โลจิสติกส์

– กรอบวิจัยด้าน สังคมสูงวัย

– กรอบวิจัยด้าน สังคมและความมั่นคงในคุณภาพชีวิต

– กรอบวิจัยด้าน การท่องเที่ยว

– กรอบวิจัยด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรสมัยใหม่

– กรอบวิจัยด้าน อุตสาหกรรมอาหาร

– กรอบวิจัยด้าน อุตสาหกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG

– กรอบวิจัยด้าน ฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ (Big data)

– กรอบวิจัยด้าน ศิลปะและงานสร้างสรรค์ 1.2.3 ทุนวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยคิดเป็นร้อยละ 1 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. กรอบงบประมาณและระยะเวลา

          3.1 กรอบงบประมาณ

– ทุนวิจัยประเภททั่วไป งบประมาณ ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อโครงการ

– ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณ ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อโครงการ

– ทุนการวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท ต่อโครงการ

3.2 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย

– ระยะเวลาดำเนินการวิจัย ไม่เกิน 1 ปี (12 เดือน)

4. คุณสมบัติและเงื่อนไขการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

4.1 หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

4.2 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ อัตราอุดหนุน และค่าใช้จ่ายในการจัดสรรทุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565

4.3 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ต่อเนื่องติดต่อกัน

4.4 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้ไม่ติดค้างงานวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2562 โดยต้อง
ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย และได้รายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อปิดโครงการวิจัย ตามแบบ สวพ. 12 และมีผลผลิต/ผลลัพธ์ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม สวพ. 14.1 และได้รับการอนุมัติให้ปิดโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว

4.4 หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.5 ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง 1 โครงการ

4.6 ขอสงวนสิทธิ์ไม่สนับสนุนงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนนักวิจัยของทุกโครงการวิจัย เพื่อให้
การทำวิจัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

5. การส่งข้อเสนอโครงการ

สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://ird.rmutr.ac.th/ budgetird2566/

5.1 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด (เอกสารแนบที่ 1)

5.2 จัดทำแบบรับรองคุณสมบัติประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ยกเว้นหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก) (เอกสารแนบที่ 2)

5.3 ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการประเภท word และ pdf. ทาง Google Form ที่ https://forms.gle/ 77DZNDP6MewZgoGB9 ในรูปแบบของไฟล์.doc และ.pdf อย่างละ 1 ไฟล์  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

5.4 พิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด จำนวน 1 ชุดต่อโครงการ นำส่งหน่วยงานต้นสังกัด

5.5 หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ถือตามวันที่ประทับตราหนังสือรับที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย

1) ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ต่อโครงการ โดยเอกสารข้อเสนอโครงการที่นำส่งจะต้อง
มีการส่งข้อมูลผ่าน Google Form แล้วเท่านั้น ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://forms.gle/77DZNDP6MewZgoGB9

2) แบบ สวพ. 15 แบบรับรองคุณสมบัติประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด
ต่อโครงการ (ถ้ามี)

3) ตารางสรุปจำนวนโครงการวิจัย  ประเภทโครงการวิจัย  และงบประมาณ

4) หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

5.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำเข้าข้อมูลใน Google Form ไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

5.7 ผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยพิเศษ และโครงการวิจัย-เงินรายได้ ประจำปี และการพิจารณาอนุมัติของมหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

5.8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศรับข้อเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ 2566 (253 downloads ) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (381 downloads ) รับรองคุณสมบัติประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (264 downloads ) รายชื่อสาขาการวิจัย OECD (248 downloads )

สอบถามรายละเอียด

นางสาววรารัตน์ วัฒนชโนบล ตำแหน่ง นักวิจัย
โทรศัพท์ 02 441 6059 ต่อ 2421
อีเมล ird.m@rmutr.ac.th

Message us