การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ขั้นกลั่นกรองคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยที่ได้มีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการจัดทำข้อมูลดังต่อไปนี้

                   1. ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณตามที่ได้มีการเสนอขอในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ให้เป็นไปตามประกาศ กสว. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ     และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัย และนวัตกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และคู่มือ     การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                   2. จัดทำงบประมาณตามแบบฟอร์มแตกตัวคูณค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ

                   3. แก้ไขงบประมาณในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  และแบบข้อเสนอโครงการให้ตรงกับแบบฟอร์มแตกตัวคูณค่าใช้จ่าย

                   4. นำเข้าข้อมูลไฟล์แบบฟอร์มแตกตัวคูณค่าใช้จ่าย ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ไฟล์ใบเสนอราคา (ถ้ามี) และปรับปรุงข้อมูลของโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ภายในวันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียด ญานิศา โพธิ์ไพชยนต์

โทรศัพท์ 064 987 9645

Message us