ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Message us