ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

หมายเหตุ การจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 6 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ

ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

1. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ขอรับการสนับสนุน

1.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยในขณะที่มีการตีพิมพ์บทความนั้น

1.2 เป็นผู้เขียนบทความนั้น โดยเป็น First Author หรือเป็น Corresponding Author ที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัยไว้ในตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนปรากฏอยู่ในบทความอย่างชัดเจน โดยบทความใดได้รับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากแหล่งทุนหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่ได้รับการสนับสนุนตามประกาศนี้ และจะต้องมีหนังสือยินยอมและรับรองจากผู้เขียนร่วม

  1. เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
    1.   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัยที่สมทบงบประมาณวิจัยเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย หรือ เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยเป็นอย่างดี
    1. ไม่เป็นผู้ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนอื่น ๆ
    1. บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน จะต้องเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) โดยมีการระบสังกัด (สาขาวิชา หรือภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย) ในบทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุนต้องมี

1.7 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) ที่ระบุว่าได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในบทความด้วย

บทความวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษาของผู้รับการสนับสนุน

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เบิกจ่าย ดังนี้

2.1 การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1 ให้จ่ายเงินรางวัลสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้การสนับสนุนไม่เกินปีงบประมาณละ 2 บทความต่อคนต่อปี

2.2  การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI) ให้จ่ายเงินรางวัลสนับสนุนไม่เกิน 15,000 บาท โดยให้การสนับสนุนไม่เกินปีงบประมาณละ 3 บทความต่อคนต่อปี

2.3 การตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ตามฐานข้อมูล Institute for Scientific Information (ISI) และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) พิจารณาจากการจัดค่าควอไทล์ (Quartile; Q) ในปีล่าสุด ให้จ่ายเงินรางวัลสนับสนุนแบบไม่จำกัดจำนวนบทความ ในอัตราดังนี้

– ควอไทล์ที่ 1 (Q1) เงินรางวัลสนับสนุนไม่เกิน    50,000 บาท

– ควอไทล์ที่ 2 (Q2)  เงินรางวัลสนับสนุนไม่เกิน    40,000 บาท

– ควอไทล์ที่ 3 (Q3)  เงินรางวัลสนับสนุนไม่เกิน    30,000 บาท

– ควอไทล์ที่ 4 (Q4) เงินรางวัลสนับสนุนไม่เกิน    20,000 บาท

2.4 บทความที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้แบ่งจ่ายตามจำนวนเงินในข้อ (2.1) ถึงข้อ (2.3) ในอัตราส่วนที่เท่ากัน และจะจ่ายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนในแต่ละกรณี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ

บทความวิจัยเรื่องหนึ่งสามารถขอรับการสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียว โดยเป็นบทความ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยหรือมีการระบุเลขที่ฉบับและเลขหน้าในวารสารแล้ว และเสนอขอรับการสนับสนุนได้   ไม่เกิน ๑ ปี หลังการตีพิมพ์

  • การจัดทำเอกสารการขอรับการสนับสนุน

3.1 หนังสือนำส่ง ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

3.2 แบบฟอร์ม สวพ.11.1  (แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

3.3 สำเนา Reprint ของบทความ (รวมหน้าปก สารบัญ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

3.4 หลักฐานที่แสดงว่าวารสารอยู่ในฐานข้อมูลที่ระบุ

**ทั้งนี้โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี เป็นต้น

ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2563

Message us