โครงการบรรยาย เรื่อง “หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยการเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง มีกำหนดจัดโครงการบรรยาย เรื่อง “หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย และการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์” ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
โทร.061 6284101 อีเมล thaiwest.su@gmail.com

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง “หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัยการเขียนผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์” (40 downloads )
Message us