โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ

อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์
โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผู้เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://research.dru.ac.th/archives/1348

ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท

หนังสือประชาสัมพันธ์ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 (34 downloads )
Message us