ขอเชิญเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 14

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 โดยสามารถดูรายละเอียด http://www.graduate.ubru.ac.th/spo/

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 045352097,0624249400
โทรสาร 045352120

หนังสือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลผงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 14 (11 downloads)
Message us