ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้ง 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=6841 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ Engagement Thailand Annual Conference 2022 (22 downloads)

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ 074 317 100 ต่อ 1330

โทรสาร 074 317 133

Message us